Home

Univerzita komenskeho v bratislave erasmus

ERASMUS+ - Univerzita Komenskéh

 1. Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) Na základe žiadosti Univerzity Komenského a ňou sformulovaného Erasmus Policy Statement jej Euróa komisia vo februári 2021 udelila Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), ktorá univerzitu oprávňuje participovať v programe Erasmus+ Udelená ECHE platí na roky 2021 až 2027
 2. Erasmus students Univerzita Komenskeho v Bratislave. Emily Caspi. Born in Rosenheim.Currently lives in Rosenheim.Studied at Univerzita Komenskeho v Bratislave.Has a scholarship Bratislava 2020 / 2021 at university Univerzita Komenskeho v Bratislave
 3. Erasmus. Univerzita Komenskeho v Bratislave. - 6 opinions. First name: Comenius University in Bratislava. City: Bratislava. Acrónimo: UK. Website: http://www.uniba.sk. Masters 0 & Bachelors 0. Accommodation 154
 4. Informationen für Erasmus-Studenten in UK , Univerzita Komenskeho v Bratislave, Bratislava, Slowakei: Blogs, Erfahrungen und Fotos
 5. Univerzita Komenského v Bratislave Erasmus Policy Statement 2021 - 2027 Program Erasmus bol pre UK vždy prvkom modernizácie v mnohých oblastiach - priniesol aspekt internacionalizácie do výuky a akademického života všeobecne. Zmenil pohľad n
 6. Na základe žiadosti Univerzity Komenského a ňou sformulovaného Erasmus Policy Statement jej EC v decemberi 2013 udelila Erasmus University Charter (EUC), ktorá univerzitu oprávňuje participovať v programe Erasmus+
 7. Comenius University in Bratislava (Slovak: Univerzita Komenského v Bratislave) is the largest university in Slovakia, with most of its faculties located in Bratislava. It was founded in 1919, shortly after the creation of Czechoslovakia. It is named after Jan Amos Comenius, a 17th-century Czech teacher and philosopher

Erasmus students Univerzita Komenskeho v Bratislav

Erasmus UK , Univerzita Komenskeho v Bratislave

Zorientujete sa v možnostiach a limitoch umelej inteligencie a pripravíte sa na situácie, kedy s ňou prichádzate do kontaktu. Kurz je určený študentom i zamestnancom a odborným garantom je Univerzita Komenského. PREČO PROTEST? SÉRIA PREDNÁŠOK V RÁMCI PROTESTU PROTI NOVELE VŠ... Bratislava, 10. marca 2021. Protest proti návrhu novely vysokoškolského zákona pokračuje Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovakia. 26,438 likes · 1,337 talking about this · 4,247 were here. Oficiálna stránka študentov,.. Slovak Republic Global Service Delivery Manager at Accenture Information Technology and Services Education Univerzita Komenského v Bratislave 2005 — 2006 Elementary Education and Teaching - German Univerzita Komenského v Bratislave 2001 — 2006 Master's degree, Language Interpretation and Translation (German/Dutch) Experience Accenture March 2015 - Present Skills Strategic Sourcing, Project Management, SAP, Category Management, People Management, Translation, Business Process. UK - Univerzita Komenskeho v Bratislave. 6 / 10 points. EUBA - Ekonomická univerzita v Bratislave. 5 / 10 points. STU - Slovenská technická univerzita v Bratislave. UNINOVA - Bratislavská vysoká škola práva . VSM - Vysoká škola manažmentu/City University of Seattle. VSMU - Vysoká škola múzických umení v Bratislave. VSVU - Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave. SZU. UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava +421 2 206 69 800 | www.fses.uniba.sk | www.fsev.sk VYHLÁSENIE VÝZVY NA VÝBEROVÉ KONANIE V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS+ STÁŽ A ABSOLVENTSKÁ STÁŽ NA AKADEMICKÝ ROK 2021/2022 Oddelenie pre euróe programy a Erasmus+ vyhlasuje Výzvu na výberové konania na študentské.

Univerzita Komenského v Bratislave Today at 4:58 AM Are you interested in hearing from a renowned epidemiologist Dr. Ric hard Martinello from Yale University about the corona crisis and the COVID-19 vaccine Katedra v rámci svojich činnosti organizuje viacero podujatí, či dodatočných vzdelávacích kurzov. V prvom rade je to Medzinárodná odborná konferencia Osobnosť v kontexte kognícii, emocionality a motivácii, ktorú organizuje aktuálne siedmim rokom, konkrétne v novembri 2019.; Pre uchádzačov o štúdium psychológie, pripravujeme každoročne prípravný pregraduálny kurz.

ERASMUS+ - Právnická fakulta UK v Bratislav

 1. Slovak Republic area Associate at Majerník & Miháliková, s. r. o. Law Practice Education Slovak Bar Association Bar Exam Univerzita Komenského v Bratislave JUDr., Commercial Law Erasmus University Rotterdam 2010 — 2011 LL.M, Commercial Law Univerzita Komenského v Bratislave 2008 — 2010 Mgr., Law Lund University 2009 — 2009 LLP Certificate, Law Univerzita Komenského v Bratislave.
 2. Univerzita Komenského v Bratislave Právnická fakulta UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PRÁVNICKÁ FAKULTA VÝROýNÁ SPRÁVA ZA ROK 2008 Bratislava, máj 2009 Prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. Prof. JUDr. Pavol Kubíek, CSc. dekan fakulty predseda AS PraF U
 3. Univerzita Komenského v Bratislave nesúhlasí s novelou vysokoškolského zákona v aktuálnej podobe, ktorá otvára dvere politizácií univerzít a verejných vysokých... Až do 9.5. prihlášky na magisterské a doktorandské štúdium. Ešte stále je čas prihlásiť sa na štúdium širokého spektra magisterských a doktorandských študijných programov na FMFI UK. Koronavírus.

vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave. Univerzita tretieho veku pri Univerzite Komenského bola založená v roku 1990 a stala sa prvou inštitúciou tohto druhu na Slovensku. Na programoch UTV participujú fakulty UK, Botanická záhrada UK, VŠMU a Jogová spoločnosť. UTV je organizačne zaradená pod Centrum ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave. Študijný systém UTV je. ERASMUS-Erfahrungsbericht Persönliche Angaben Name: Vorname: E-Mail-Adresse Gastland Slowakei Gasthochschule Univerzita Komenského v Bratislave Aufenthalt von: 15.02.2009 bis: 30.06.2009 Ich bin mit der Veröffentlichung meines Berichtes auf der Homepage des IUZ einverstanden: ja nein x anonym Bericht (mindestens 1 Seite

Právnická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave. Hlavné menu . O fakulte; Pracoviská; Štúdium; Veda; Služby; Medzinárodné vzťahy; Médiá; Kontakt; Prihlásiť sa; ŠTUDUJ NA NAŠEJ FAKULTE. Všetky informácie pre uchádzačov o štúdium. Kánonické právo. Právnická fakulta ponúka od ak. r. 2020/21 osobitné štúdium kánonického práva. Bratislava Law Review. UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava +421 2 206 69 800 | www.fses.uniba.sk | www.fsev.sk ABSOLVENTSKÁ STÁŽ: Absolventské stáže, financované zo zdrojov EÚ v rámci programu Erasmus+, organizuje UK v spolupráci s WorkSpace Europe iAgora provides university reviews and ratings by international graduates, Erasmus and exchange students. International rankings and admission details to graduate programmes like masters, MSc, MBAs and summer courses at Univerzita Komenskeho V Bratislave and other business schools and universities Čo je akreditácia Erasmus Akreditácia Erasmus umožní organizácií plnohodnotné zapojenie do programu Erasmus (2021 - 2027) v rámci Kľúčovej akcie 1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave poskytuje vysokoškolské vzdelanie vo všetkých troch stupňoch štúdia, v dennej aj externej forme. Riešenie simulovaných prípadov sa stáva základným štandardom, prebieha tiež výučba vyše štyridsiatich predmetov v anglickom jazyku a klinických predmetov, zameraných najmä na medzinárodné právnické súťaže a na pôsobenie študentov v praxi UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE CENTRUM ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA Odbojárov 10/a 831 04 Bratislava Korešpondenčná adresa: UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE CENTRUM ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA Šafárikovo námestie 6 P.O.BOX 440 814 99 Bratislava 1. Kontakt. Mgr. Elena Skalská manažérka vzdelávania pre pedagógov tel.: +421 2 50 11 77 19 mobil: +421 903 439 044 e-mail: elena.skalskacdv.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra liečebnej pedagogiky odborný asistent vysokej školy, univerzi Telefón na pracovisko +421 2 9015 9207 Email janoskofedu.uniba.sk Publikácie Daniela Jakalová Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra liečebnej pedagogiky sekretárka, sekretá Informácie o prijímacom konaní pre akademický rok 2021/2022. Upozornenie: V zhľadom na danú epidemiologickú situáciu kontaktujte Ing. Magdolenovú výlučne e-mailom. Ďakujeme za porozumenie. Vzhľadom na danú epidemiologickú situáciu v SR Lekárska fakulta UK v Bratislave akceptuje potvrdenia prihlášky strednou školou nasledovnými spôsobmi Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra sociálnej práce 2.dSOP15 Email miklosovafedu.uniba.sk Mgr. Jana Muránska, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra sociálnej práce odborný asistent vysokej školy, univerzi Telefón na pracovisko +421 2 9015 9436 Email muranskafedu.uniba.s Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ako v národnom, tak aj v nadnárodnom meradle. Prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. dekan fakult Odbojárov v Bratislave Vlastníkom budovy bola Univerzita Komenského 1959 Vznik Výskumného kabinetu 1959 Zriadenie Inštitútu národohospodárskeho plánovania 1959 Premenovanie Národohospodárskej fakulty na Fakultu politickej ekonómie 1958 Vznik Národohospodárskej fakulty a Fakulty odvetvových ekonomík 1958 Zánik Fakulty vnútorného obchodu a financií, Všeobecnoekonomickej fakulty a Výrobno-ekonomickej fakulty 1953 Vznik Fakulty.

Comenius University - Wikipedi

Univerzita Komenského v Bratislave je najstaršia a najväčšia slovenská univerzita. Vznikla v roku 1919 a mala mimoriadny význam pre rozvoj vzdelanosti, vedy a kultúry na Slovensku. Vo svojej dobe bola prvou vysokou školou na území Slovenska, ktorá poskytovala možnosť získať najvyššie vzdelanie v slovenskom jazyku. Od svojho vzniku zaujíma popredné miesto v slovenskom systéme vysokoškolského vzdelávania a stala sa medzinárodne uznávaným centrom vedy a výskumu. Ako. Univerzita Komenského; Lekárska fakulta; Právnická fakulta; Filozofická fakulta; Prírodovedecká fakulta; Pedagogická fakulta; Farmaceutická fakulta; Fakulta telesnej výchovy a športu; Jesseniova lekárska fakulta; Fakulta matematiky, fyziky a informatiky; Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta; Evanjelická bohoslovecká fakult

Univerzita Komenskéh

Pedagogická fakulta Univerzity Komenskéh

program tretieho stupňa vysokoškolského štúdia.1 Univerzita Komenského v Bratislave (ďalej len UK), resp. FiF UK poskytuje doktorandské štúdium v registrovaných študijných odboroch2 podľa akreditovaných študijných programov.3 UK, resp. FiF UK môže zabezpečovať doktorandské štúdium aj v rámci spoločných študijných programov4 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED ROČENKA Kreditový systém štúdia Akademický rok 2015/2016 Bratislava 201

Erasmus Mc University Medical Centrum, Rotterdam c) učiteľská mobilita: odchádzajúci: 3 na Jan Kochanowski University of Humanities and Sciences, Kielce prichádzajúci: 5. HODNOTIACA SPRÁVA PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI JESSENIOVEJ LEKÁRSKEJ FAKULTY UK V MARTINE ZA ROK 2012 8 z Medical University Sofia, Univerzita Palackého Olomouc, Jan Kochanowski University of Humanities and Sciences. Univerzity Komenského v Bratislave prešla dlhým vývojom a vybudovala si v domácom a medzinárodnom poli pôsobenia postavenie, ktoré sa bude snažiť udržať a rozvíjať, aby aj budúce generácie farmaceutov boli pripravené a schopné plniť úholy, požiadavky a výzvy prostredia, v ktorom budú pôsobiť Please contact the Univerzita Komenského v Bratislave's Admission Office for detailed information on a specific admission selection policy and acceptance rate; the above University admission information is indicative only and may not be complete or up-to-date. Size and Profile. Student Enrollment: 20,000-24,999 : Academic Staff: 2,500-2,999: Control Type: Public: Entity Type: Non-Profit. Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, P.O. BOX 440, 814 99 Bratislava 1 02/59244 111 - ústredňa; www.uniba.s

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky STEREOMETRIA - ELEMENTÁRNA GEOMETRIA TROJROZMERNÉHO EUKLIDOVSKÉHO PRIESTORU DIPLOMOVÁ PRÁCA Študijný odbor: u čite ľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - Matematika - Deskriptívna geometria Meno diplomanta: Petra Klenková Meno diplomového. V prípadoch, keď nie je možná realizácia fyzickej alebo kombinovanej mobility na zahraničnej inštitúcii, je možné absolvovať virtuálnu mobilitu za nasledovných podmienok: Účastník virtuálnej mobility zdržujúci sa v domovskej krajine nemá nárok na individuálnu podporu Ekonomická univerzita v Bratislave s Vami v tomto prípade uzatvorí. Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovakia. 25,756 likes · 515 talking about this · 4,259 were here. Oficiálna stránka študentov, absolventov a priaznivcov najstaršej slovenskej univerzit Rusinová - Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta; Katedra psychológie. Školiteka: PhDr. Barbora Mesárošová, CSc. Stupeň odbornej kvalifikácie: Magister psychológie. Bratislava: FF UK, 2015 110 s. a prílohy Cieom diplomovej práce so dlhodobým zmiešaným výskumným dizajnom bolo hlbšie pochopiť význam členstva v prosociálne orientovanej komunity pre rozvoj. Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu. Bratislava, Slovensko Erasmus kód: SK BRATISL02. Studijní pobyty: 2 studenti/ky Bc/Mgr/PhD Délka pobytu: až 2 semestry Jazyk: angličtina B1, čeština/slovenština B2. Výukové pobyty: 2 vyučující (5 dní) web fakulty Informace pro přijíždějící studenty Studijní pobyty výukové pobyty Erasmus+ ZPĚT NA.

V rámci programu Erasmus+ je UK na Slovensku lídrom v počte vysielaných i prijímaných študentov - na erasmácke pobyty do zahraničia ich vyslala už viac ako 8000. Veľkou výhodou tohto programu je, že sa ho počas vysokoškolského štúdia môžete zúčastniť viackrát. Ak pokračujete aj v doktorandskom štúdiu, v zahraničí môžete stráviť spolu až 36 mesiacov. Erasmus+. International & Erasmus Day 2016. Overujete si informácie pred tým, ako ich zdieľate? Dominika Vajdová... z FSEV UK vám prezradí, ako efektívne zistiť, ktoré z množstva nových informácií možno označiť za dôveryhodné. NAŠA UNIVERZITA Mehr ansehe Každý študent Ekonomickej univerzity v Bratislave sa počas vysokoškolského štúdia môže zúčastniť Erasmus+ mobility- zahraničná praktická stáž opakovane. Súčet dĺžok všetkých Erasmus mobilít na jednom stupni vysokoškolského štúdia nesmie presiahnuť 12 mesiacov. V prípade predčasného návratu z mobility je povinnosťou študenta vopred písomne informovať o tejto skutočnosti koordinátora z Oddelenia medzinárodnej mobility a príslušného. Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Vnútorný predpis schválený Akademickým senátom FMFI UK dňa 25.05.2020 Študijný poriadok doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia FMFI UK Ročník 202

Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Mgr. Martin Uherek Autoreferát dizertačnej práce Zmeny vybraných optických parametrov aorty indukované hypercholesterolémiou a ochorením diabetes mellitus na získanie akademického tituluphilosophiae doctor v odbore doktorandského štúdia: 4.1.12. Biofyzika Bratislava, 2016. Zmeny vybraných optických. Information for Erasmus students in EUBA, Ekonomická univerzita v Bratislave, Bratislava, Slovakia: blogs, experiences and photos Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovakia. 26,412 likes · 546 talking about this · 4,250 were here. Oficiálna stránka študentov, absolventov a priaznivcov najstaršej slovenskej univerzit

Alumni US | Univerzita Komenského v Bratislave (2008-2011)Alumni US | University of Koblenz and Landau, Bonn Area

Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzita Komenského v Bratislave. Hlavné menu. O fakulte; Aktuality ; Pedagogické a vedecké pracoviská; Štúdium; Veda; Služby; Medzinárodné vzťahy; Partneri; Kontakt Z dôvodu predĺženia núdzového stavu na Slovensku a z toho rezultujúcich opatrení sa prijímacia skúška na bakalárske štúdium na FTVŠ UK v akademickom roku 2021/2022. Slovenská technická univerzita v Bratislave: 1 158 € 1 480 € Ekonomická univerzita v Bratislave: 1 097€ 1 452 € Univerzita Komenského v Bratislave: 1 006 € 1 267 € Zdroj: MŠVVaŠ SR, Profesia.sk . 3. POBYTY V ZAHRANIČÍ. každý študent či študentka môže vycestovať na študijný pobyt či stáž, predovšetkým v rámci Erasmus +, alebo s pomocou študentských.

univerzita komenskÉho v bratislave pedagogickÁ fakulta roenka pdf uk akademický rok 2018/2019 bratislava 201 Univerzita Komenského v Bratislave v súlade s § 92 ods. 16 Zákona č. 131/2002 Z. z. Univerzita Komenského v Bratislave zverejňuje školné a poplatky spojené so štúdiom na akademický rok 2020/202 v Univerzita Komenského Bratislave Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Hodnotenie ţiackych výkonov v reformovaných prírodovedných programoch základnej školy Doc. RNDr. Viera Lapitková, PhD., Doc. RNDr. Václav Koubek, PhD., Mgr. Petra Vnuková, PaedDr. Zuzana Šuhajová PhD., Mgr. Jana Útla, Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov 2011 . 3 Hodnotenie ţiackych výkonov v.

Erasmusu.co

 1. Slovak Republic area Head of Legal and Compliance at ING Bank N.V. (Bratislava Branch) Banking Education Univerzita Komenského v Bratislave 2006 — 2009 PhD., Law Univerzita Komenského v Bratislave 2001 — 2006 master, Law Erasmus Universiteit Rotterdam 2005 — 2005 Law Experience ING Bank N.V. August 2014 - Present Slovenská sporiteľňa, a.s. September 2006 - July 2014 Trnava.
 2. Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovakia. 25,001 likes · 149 talking about this · 4,269 were here. Oficiálna stránka študentov, absolventov a priaznivcov najstaršej slovenskej univerzit
 3. UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY Výuková aplikácia demonštrujúca princípy v elektrických obvodoch Bakalárska práca Študijý progra: Aplikovaá i vforatika Študijý odbor: 9.2.9 aplikova vá i vforatika Školiace pracovisko: Katedra aplikovanej informatiky Školiteľ: Mgr. Pavel Petrovič, PhD. Bratislava 2015 Michal Sejč. Česte prehlasu
 4. Ekonomická univerzita v Bratislave, Bratislava, Slovakia. 18,723 likes · 84 talking about this · 18,379 were here. Oficiálna FAN Page Ekonomickej univerzity v Bratislave
 5. Ekonomická univerzita v Bratislave dobré výsledky, svedí aj to, že absolventi univerzity sú u zamestnávateľov dlhodobo najžiadanejšími spomedzi absolventov všetkých vysokých škôl. Dokumentujú to aj rôzne prieskumy a štatistické zisťovania. Podľa najznámejšieho rebríka pracovného portálu Profesia.sk sa umiestnila najvyššie práve naša univerzita, o absolventov.
 6. ácií na pozície prorektorov a prodekanov v akademických senátoch. S tým bude samozrejme súvisieť aj výrazná inovácia programových zámerov a praktických politík nových vedení univerzity a väčšiny fakúlt v intenciách.
 7. Univerzita Komenského v Bratislave obsadila 609. miesto rebríčka Center for World University Rankings, čím sa zaradila medzi tri percentá najlepších škôl na svete. Informovala o tom hovorkyňa UK Lenka Miller. V rebríčku škôl z celého sveta má náskok jedna slovenská univerzita. Zdieľať ; Univerzita Komenského v Bratislave obsadila 609. miesto rebríčka Center for World.
Ústav hygieny LF UK

Slovak Republic area New Business Development Team @ Slovak Telekom Human Resources Education Univerzita Komenského v Bratislave 2006 — 2008 MA, Management, HR Management Universidad de Oviedo 2006 — 2007 Socrates/Erasmus, EU Jovellanos, Diplomatura en empresariales Univerzita Komenského v Bratislave 2003 — 2006 BA, Organizational Management University of Economics in Prague 2002. Čo je akreditácia Erasmus Akreditácia Erasmus umožní organizácií plnohodnotné zapojenie do programu Erasmus (2021 - 2027) v rámci Kľúčovej akcie 1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. Akreditácia sa získava samostatne pre každú oblasť vzdelávania: školské vzdelávanie, odborné vzdelávanie a príprava, vysokoškolské vzdelávanie a vzdelávanie dospelých Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovakia. 26,412 likes · 546 talking about this · 4,250 were here. Oficiálna stránka študentov,... Oficiálna stránka študentov,... Jump t

Univerzita Komenského v Bratislave organizuje Erasmus

H. V prípade konzultácií pri mobilitách odchádzajúcich alebo prichádzajúcich študentov sa v aktuálnom semestri a akademickom roku riadi platnými predpismi UK určenými pre daný typ mobility (napr. LLP/Erasmus) a koná v súčinnosti s pokynmi koordinátora pre zahraničn KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, PRÁVNICKEJ FAKULTY Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej aj AS PraF UK) má v zmysle čl. 14 ods. 2 Vnútorného predpisu PraF UK č. 1/2009 Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 21 členov Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky (ďalej len študijný poriadok) je vnútorný predpis Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky (ďalej len fakulta alebo FMFI UK), vydaný podľa § 33 ods. 3 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školác Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského zabezpečuje v akademickom roku 2016/2017 vysokoškolské vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch: - spojeného 1. a 2. stupňa: o Všeobecné lekárstvo: 6-ročné doktorské štúdium v jazyku slovenskom a anglickom

Adresa: Rektorát UK v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava 16 421 2 59244 111 - ústredňa; http://www.uniba.s Komenského v Bratislave (ďalej je univerzita) ako jej organická súčasť. FiF UK posilňuje charakter univerzity ako akademickej inštitúcie, ktorá rozvíja tradície vzdelávania a vedy na Slovensku Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Mgr. Jana Junková Autoreferát dizertačnej práce Vyučovanie matematiky na nižších stredných školách na Slovensku v rokoch 1920 - 1960 vo svetle hlavných reforiem školskej sústavy na získanie akademického titulu philosophiae doctor vo vednom odbore

Univerzita Komenského v Bratislave; Právnická fakulta - Univerzita Komenského v Bratislave; Strojnícka fakulta Slovenská technická univerzita v Bratislave; Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave; Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave; Trnavský kra Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta matematiky, fyziky a informatiky PaedDr. Katarína Palúchová Autoreferát dizertačnej práce Tvorivé programovanie na 2. stupni ZŠ na získanie akademického tituluphilosophiae doctor v odbore doktorandského štúdia: 9.2.3 Teória vyučovania informatiky Bratislava 201 Erasmus EUBA, Ekonomická univerzita v Bratislave, Bratislava, Slovakia | Erasmusu.com

Ekonomická univerzita v Bratislave prešla počas svojho doterajšieho pôsobenia mnohými míľnikmi a aj vďaka ním sa vyformovala do svojej terajšej podoby. 2017 100 000 absolventov 2015 75. výročie založenia EU v Bratislave 2011 Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí 2010. Katarína (Verčimáková) Lacková Slovak Republic HR Officer at NAY a.s. Human Resources Education Univerzita Komenského v Bratislave 2009 — 2013 Doctor of Philosophy (PhD), Business Administration and Management, General Univerzita Komenského v Bratislave 2004 — 2009 Master's degree, HRM Hawaii Pacific University 2008 — 2008 MAHRM (study abroad student), HRM Gymnazium Grosslingova. V rokoch 1938 - 1945 zanikli mnohé telovýchovné organizácie. Zaĉali sa budovať zväzy, z basketbalových skupín sa stávali basketbalové kluby. Prvé majstrovstvá usporiadané novým Volejbalovým a basketbalovým zväzom sa uskutoĉnili v 1941. Prvý titul získali VŠ Bratislava, v ďalších rokoch ŠK Bratislava (predtým Winetou) Slovak Republic area EU Learning and development coordinator at Capco Financial Services Education Univerzita Komenského v Bratislave 2012 — 2014 Master's degree, Business Administration and Management Vrije Universiteit Brussel 2011 — 2012 ERASMUS program - fall semester, Business Administration and Management, General Univerzita Komenského v Bratislave 2009 — 2012 Bachelor's degree.

Prírodovedecká fakult

Dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len FaF UK alebo fakulta) vydáva v súlade s čl. 10 ods. 3 Organizačného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len UK alebo univerzita) a na základe § 53 ods. 9 a 10, § 62a, § 63 Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovakia. 25.819 všečkov · O tem govorijo 704 osebe · 4.259 oseb je bilo tu. Oficiálna stránka študentov,..

Erasmus Egas Moniz - Home | Facebook

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislav

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE Centrum ďalšieho vzdelávania Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov Odbojárov 10/a, 831 04 Bratislav UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY HISTÓRIA, VÝVOJ A POROVNÁVANIE TECHNOLÓGIÍ ZOBRAZOVACÍCH ZARIADENÍ Bakalárska práca Barbara Vozáryová Študijný program : Matematika Študijný odbor: 9.1.1 Matematika Školiace pracovisko: Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky Vedúci práce: RNDr. Róbert Bohdal, PhD. Kód: 6b6bf1b7-c9cc-4e53. Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovakia. 26,402 likes · 511 talking about this · 4,253 were here. Oficiálna stránka študentov, absolventov a priaznivcov najstaršej slovenskej univerzit menského v Bratislave prebiehali rôzne podujatia, zmenilo sa vedenie Univerzity. Pre našu fa-kultu bol akademický rok 2018/2019 plný úspechov, zmien aj problémov. Rekonš trukcia budovy fakulty na Šoltésovej ulici nepokraovala podľa plánu, þo si vynútilo na urité obdobie zmeniť formu vyuovania. Vyuovanie prebiehalo v sťažených podmienkach, no nakoniec sme školský rok.

Veda Technika - Apríl 2014 novinky

Filozofická fakulta UK - uniba

Ekonomická univerzita v Bratislave, Bratislava. Gefällt 18.592 Mal · 21 Personen sprechen darüber · 18.516 waren hier. Oficiálna FAN Page Ekonomickej... Gefällt 18.592 Mal · 21 Personen sprechen darüber · 18.516 waren hier Univerzita Komenského v Bratislave. Autorské pracovisko: Katedra anorganickej chémie Prírodovedeckej fakulty . Univerzity Komenského v Bratislave . Dokument je prístupný na internetovej stránke: < https://fns.uniba.sk/jesenak> Autor fotografie na titulnej stránke: Miloš Greisel. Dátum poslednej Dátum poslednej aktualizácie: 20. 4. 2017 aktualizácie: 20. 4. 2017. Zoznam použitej.

Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta Dodatok č. 5 k Organiza čnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty Vnútorný predpis podľa § 33 ods. 2 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rok 202 Zoznam vybraných uchádzačov v rámci programu ERASMUS+ štúdium Poradie Meno a priezvisko Stupeň štúdia Prijímajúca inštitúcia Dĺžka pobytu 1 Kapitáňová Simona, Mgr. 3 D HALLE01 5 mesiacov 2 Trepáč Matej 1 + 2 (spojený magisterský) N OSLO40 4 mesiace V Bratislave dňa 1. 3. 2018

Univerzita Komenského v Bratislave - Home Faceboo

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PEDAGOGICKÁ FAKULTA MANIPULÁCIE S KOCKAMI AKO METÓDA ROZVÍJANIA PRIESTOROVEJ PREDSTAVIVOSTI DETÍ PREDŠKOLSKÉHO A MLADŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU Bakalárska práca Študijný program: Uiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pre školské kluby Študijný odbor: 7536 Predškolská a elementárna pedagogika Školiace pracovisko: Katedra. mena Fakulty managementu, ako aj Univerzity Komenského v Bratislave doma i v zahraničí. Prajem všetkým učite om, zamestnancom i študentom fakulty ve a zdravia, šťastia a úspechov v akademickom roku 2018/2019 Univerzita Komenského v Bratislave. Pridať medzi obľúben é Obľúbené. Eduworld SK. Navštívte web fakulty. Gondova 2, P.O.BOX 32 814 99 Bratislava Slovenská republika. 02/ 593 39 111 02/ 593 39 324 02/ 593 39 312. Zastupujete túto fakultu? Aktualizujte Vaše údaje tu. Profil fakulty. Programy. Kontakt. Profil fakulty Filozofická fakulta Univerzity Komenského poskytuje záujemcom. Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovakia. 26.394 sviđanja · 581 priča o ovome · 4.254 je bilo ovdje. Oficiálna stránka študentov,.. Title: Univerzita Komenského v Bratislave Author: Ondrej Prostredník Last modified by: Mokosova Created Date: 12/21/2016 4:48:00 PM Company: EBF U

European Graduates Univerzita Komenského v Bratislav

V záujme podpory internacionalizácie vedenie UK na svojom zasadaní dňa 25. 1. 2007 rozhodlo o zmene pravidiel vyplácania mobilitného grantu v rámci TM učiteľskej mobility Programu Socrates/Erasmus cestujúcemu učiteľovi. V tomto zmysle sa menia predpisy pokiaľ ide o nárok na náhradu cestovných výdavkov po preukázaní úhrady z dotačných prostriedkov OMV RUK v Bratislave a. Univerzita Komenského v Bratislave Bachelor's degree European Studies/Civilization 3. 2018 - 2021. Faculty of Social and Economic Sciences. Institute of European Studies and International Relations Sciences Po Bordeaux Sciences Po Bordeaux Bachelor's degree Political Science. 2020 - 2020. Activities and Societies: Association d'œnologie de Sciences Po Bordeaux Erasmus programme Gymnázium.

Welcome meetings 20 21

Univerzita Komenského v Bratislave. Pedagogická fakulta, Katedra logopédie. Školiteľ: prof. PhDr. Marína Mikulajová, PhD. Bratislava: Pedagogická fakulta UK, 2015. 135 s. Kľúþové slová: fonematické uvedomovanie, þítanie, písanie, efektivita tréningu. Dizertaþná práca sa zaoberá hodnotením efektivity intervenþného programu Tréning fonematického uvedomovania podľa D. SV. GORAZDA V NITRE REKTOR SEMINÁRA A MODERÁTOR ŠTÚDIA ThLic. Pavol Zahatlan 037/6512 827 rektorat@ksnr.sk VICEREKTOR ­ EKONÓM Mgr. Štefan Maják 037/772 1784 majak@ksnr.sk VICEREKTOR, PREFEKT Mgr. Peter Beňo ŠPIRITUÁLI Mgr. Peter Brodek ThLic. Róbert Dorman Adresa: Univerzita Komenského v Bratislave Slovenská technická univerzita v Bratislave je od roku 2014 zapojená do programu Erasmus+ v kľúčových akciách KA103 - Mobility jednotlivcov a KA107 - Mobility jednotlivcov a zamestnancov VŠ medzi krajinami programu a partnerskými krajinami. Všeobecné informácie o programe Erasmus+. Aktuálne programy . Mobility študentov a zamestnancov VŠ v rámci krajín programu pod. Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky; Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky. Školiteľ: PaedDr. Peter Horváth, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: Magister. Bratislava: FMFI UK 2010. Práca sa zaoberá možnosťou zaradenia videomeraní do obsahu žiackych laboratórnych prác z fyziky na stredných školách. V prvej časti práce sa. Monika Michalikova Slovak Republic Umenie napredovania spočíva v tom, že začneme. Photography Education Univerzita Komenského v Bratislave 1998 — 2003 Magister , Marketing Communication Experience CEWE a.s. September 2013 - Present CEWE Stiftung & Co. KGaA May 2008 - August 2013 GfK January 2008 - May 2008 Josef Manner & Comp. AG (BAMEKO a.s,) February 2006 - February 2008 Flashback.

 • Teehaus Bausatz.
 • Stromverbrauch Luft Wasser Wärmepumpe KfW 55.
 • Florian Fischer früher.
 • Deezer Playlist Spotify.
 • Staukarte Berlin.
 • Griechenland 1964.
 • Babylon heute bewohnt.
 • Kleber dampfsperre toom.
 • IPhone Mail Spam Ordner einrichten.
 • Wolf Regelung RE 12 PA.
 • Zahnarztpraxis Berlin.
 • Wie kann ich eine Person suchen.
 • Bio Bauernhof Lichtenfels.
 • Asics GORE TEX Cumulus.
 • LibreOffice Stundenzettel Vorlage.
 • Marzipan streichfähig machen.
 • Harz Karte Bundesländer.
 • Windows 10 Benutzerverwaltung.
 • Verbotene Liebe Darsteller früher.
 • Aperitif Südafrika.
 • Sturmklingeln Polizei rufen.
 • Stereochemie der Aminosäuren.
 • Knigge.
 • Einleiten, etwas offiziell beginnen.
 • Sophisterei.
 • Black Burn Brownie.
 • Buntes Haus Seiffen Speisekarte.
 • RC Monstertruck Test.
 • LG GSJ 761 PZTZ Bedienungsanleitung.
 • Osteria Francescana.
 • Fallbeispiel Leukämie Kind.
 • Audi R8 Unfall Starnberg.
 • Schließfach trotz Hartz 4.
 • Kleinkind Wochenende Großeltern.
 • Sänger Rätsel.
 • Pyrolyseofen Selbstbau.
 • Olde English 800 price.
 • Teamspeak channel Banner.
 • Kennzeichen Aue.
 • New York Jets Cap.
 • Intex Auto Pool Cleaner.